USMERNENIE č. 5 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03).


Dátum: 21.06.2018

Obrázok k aktualite USMERNENIE č. 5  k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03).

USMERNENIE č. 5

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie dňa 21.06.2018 vydalo Usmernenie č. 5 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03).  

Usmernením č. 5 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF mení formálnu náležitosť výzvy – indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Zmenou formálnej náležitosti výzvy nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernením č. 5 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza dokument výzvy v znení Usmernenia č. 4 za dokument výzvy v znení Usmernenia č. 5

Usmernenie č. 5 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 21. júna 2018.


Skočiť na hlavné menu