Usmernenie č. 5 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školam


Dátum: 02.08.2021

Obrázok k aktualite Usmernenie č. 5 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školam

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 2. augusta 2021 Usmernenie č. 5 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami  (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-25). 

Cieľom usmernenia č. 5 je:

-     úprava formálnej náležitosti výzvy s cieľom zosúladenia textu výzvy so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 - 2020. V tejto súvislosti sa do textu výzvy v časti 1.4 Financovanie projektu dopĺňa informácia o podiele NFP financovanom zo zdrojov EFRR (85%) a zo štátneho rozpočtu (5%).

Právnym základom pre zmenu výzvy je § 17 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Usmernením č. 5 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

  • text výzvy,​

Usmernenie č. 5 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 02. augusta 2021.


Skočiť na hlavné menu