Usmernenie č. 5 k vyzvaniu na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (kód OPVaI-MH-FN-2016-3_4-01)


Dátum: 30.06.2020

Obrázok k aktualite Usmernenie č. 5 k vyzvaniu na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (kód OPVaI-MH-FN-2016-3_4-01)
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 29.6.2020 Usmernenie č. 5 k vyzvaniu na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (kód OPVaI-MH-FN-2016-3_4-01).
Cieľom Usmernenia č. 5 k vyzvaniu na predkladanie žiadosti o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH-FN-2016-3_4-01 (ďalej len „vyzvania“) je úprava vyzvania v súvislosti s mimoriadnou situáciou, ktorú vláda Slovenskej republiky vyhlásila na celom území krajiny dňa 12. 03. 2020 v dôsledku šíriaceho sa ochorenia COVID-19 a ďalším navýšením zdrojov na financovanie opatrení na boj s pandémiou COVID-19 a odstraňovanie a zmiernenie jej dôsledkov. Úpravou vyzvania dochádza k navýšeniu finančných prostriedkov o 235 994 672 EUR zo zdrojov EÚ vyčlenených na špecifické ciele 11.1 Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP a 11.3  Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja a tiež k navýšeniu finančných prostriedkov o 51 180 328 EUR zo zdrojov EÚ na špecifický cieľ 12.1 Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji.  Dochádza tiež k úprave plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov. K výške zdrojov EÚ je zároveň vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.
Usmernením č. 5 k vyzvaniu sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení vyzvanie spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.
Usmernením č. 5 k vyzvaniu sa v plnom rozsahu nahrádza dokument vyzvania a príloha č. 2 vyzvania.
Usmernenie č. 5 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 29.6.2020.
 
USMERNENIE č. 5 k vyzvaniu (kód OPVaI-MH-FN-2016-3_4-01)
Vyzvanie pre finančné nástroje OP VaI (kód OPVaI-MH-FN-2016-3_4-01) v znení Usmernenia č. 5
PRÍLOHA č. 1 - Formulár žiadosti o NFP
PRÍLOHA č. 2 - Zoznam merateľných ukazovateľov v znení Usmernenia č. 5

Skočiť na hlavné menu