Usmernenie č. 4 k výzve na podporu inteligentných inovácií v priemysle (OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21)


Dátum: 03.12.2019

Obrázok k aktualite Usmernenie č. 4 k výzve na podporu inteligentných inovácií v priemysle (OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21)
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 2. decembra 2019 Usmernenie č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21.

Cieľom usmernenia č. 4 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 (ďalej len „Usmernenie č. 4“) je úprava výzvy vo vzťahu k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a zmena termínu uzavretia 4. hodnotiaceho kola.

Usmernením č. 4 k výzve sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernenie č. 4 k výzve a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné od 2. decembra 2019.

Úplné znenie Usmernenia č. 4 k vyššie uvedenej výzve nájdete TU.


Skočiť na hlavné menu