Usmernenie č. 4 k vyzvaniu na predloženie národného projektu s názvom „Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky“ s kódom OPVaI-MH/NP/2016/1.2.2/2.2.2-01


Dátum: 25.09.2021

Obrázok k aktualite Usmernenie č. 4 k vyzvaniu na predloženie národného projektu s názvom „Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky“ s kódom OPVaI-MH/NP/2016/1.2.2/2.2.2-01

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 24.9.2021 Usmernenie č. 4 k vyzvaniu na predloženie národného projektu s názvom „Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky“ s kódom OPVaI-MH/NP/2016/1.2.2/2.2.2-01.

Cieľom Usmernenia č. 4 je doplniť do vyzvania informáciu týkajúcu sa spôsobu rozdelenia výdavkov medzi jednotlivé kategórie regiónov v súvislosti s poskytovaním podpory prostredníctvom inovačných poukážok.​

Usmernením č. 4 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra v súlade s ustanovením § 58 ods. 1 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení vyzvanie spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernením č. 4 sa v plnom rozsahu nahrádza vyzvanie v znení Usmernenia č. 3 za vyzvanie v znení Usmernenia č. 4. 

Usmernenie č. 4 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 24. septembra 2021.

 

Prílohy k vyzvaniu:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP

Príloha č. 2 - Predbežná informácia pre žiadateľa 

Príloha č. 3 - Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha č. 4 - Identifikácia synergie a komplementarity

VYZVANIE v znení Usmernenia č. 4 + VŠETKY PRÍLOHY

 

Dokumenty vyzvania v pôvodnom znení

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov


Skočiť na hlavné menu