Usmernenie č. 4 k 9. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd


Dátum: 02.02.2018

Obrázok k aktualite  Usmernenie č. 4 k 9. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 2. februára 2018 vydalo Usmernenie č. 4 k 9. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd (ďalej len „usmernenie“).

Cieľom Usmernenia č. 4 k 9. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „usmernenie“) je:

  • zapracovanie skutočností súvisiacich s elektronickou komunikáciou vyplývajúcich zo zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) do 9. výzvy na predkladanie ŽoNFP (ďalej len „výzva“);
  • zapracovanie zmeny spôsobu overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku bez súčinnosti žiadateľa, prostredníctvom integrácie ITMS2014+ s vybranými verejnými registrami, resp. prostredníctvom údajov z verejne dostupných registrov a na to nadväzujúca zmena rozsahu predkladaných povinných príloh žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) do výzvy;
  • aktualizácia výzvy na vybrané metodické dokumenty OP KŽP, na ktoré sa výzva odkazuje;
  • aktualizácia výzvy na základe zmien vykonaných v Systéme riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020;
  • realizácia ďalších formálnych a upresňujúcich úprav textu dokumentácie výzvy v nadväznosti na vyššie uvedené úpravy
  • doplnenie podmienky poskytnutia príspevku „Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy“ v rámci kategórie podmienok poskytnutia príspevku ĎALŠIE PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU v súvislosti so schválením Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy (2016)  a
  • zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu z pôvodnej výšky finančných prostriedkov 7 225 000 EUR na 11 225 000 EUR za EÚ zdroj a zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu z pôvodnej výšky finančných prostriedkov 8 500 000 EUR na 13 205 882,35 EUR za zdroj EÚ a ŠR.

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 02. 02. 2018.

Zmeny vykonané týmto usmernením sú výlučne zmenou formálnej náležitosti výzvy. Zmena výzvy nemá žiadny vplyv na žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku už predložené v rámci výzvy, resp. na vypracovanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktoré ku dňu zverejnenia tohto usmernenia neboli predložené.


Skočiť na hlavné menu