Usmernenie č. 4 k 8. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na monitorovanie a hodnotenie vôd


Dátum: 02.02.2018

Obrázok k aktualite  Usmernenie č. 4 k 8. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na monitorovanie a hodnotenie vôd

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 2. februára 2018 vydalo Usmernenie č. 4 k 8. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na monitorovanie a hodnotenie vôd (ďalej len „Usmernenie“). Cieľom Usmernenia k 8. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC123-2015-8 (ďalej len „výzva“) je najmä:

  • zapracovanie skutočností súvisiacich s elektronickou komunikáciou vyplývajúcich zo zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) do 8. výzvy na predkladanie ŽoNFP (ďalej len „výzva“);
  • zapracovanie zmeny spôsobu overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku bez súčinnosti žiadateľa, prostredníctvom integrácie ITMS2014+ s vybranými verejnými registrami, resp. prostredníctvom údajov z verejne dostupných registrov a na to nadväzujúca zmena rozsahu predkladaných povinných príloh žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) do výzvy;
  • aktualizácia výzvy na vybrané metodické dokumenty OP KŽP, na ktoré sa výzva odkazuje;
  • aktualizácia výzvy na základe zmien vykonaných v Systéme riadenia európskych a štrukturálnych fondov na programové obdobie 2014 – 2020;
  • realizácia ďalších formálnych a upresňujúcich úprav textu dokumentácie výzvy v nadväznosti na vyššie uvedené úpravy
  • zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu z pôvodnej výšky finančných prostriedkov 52 775 000 EUR na 48 775 000 EUR za EÚ zdroj a zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu z pôvodnej výšky finančných prostriedkov 62 088 235,29 EUR na 57 382 352,94 EUR za zdroje EÚ a ŠR.

Týmto usmernením RO pre OP KŽP v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t.j. od 02. 02. 2018.

Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení tohto usmernenia.

Podrobnejší popis vykonaných zmien, vrátane ich zdôvodnenia, je uvedený v usmernení. Úplné znenia dokumentov dotknutých zmenou, vrátane verzií zverejnených formou sledovania vykonaných zmien, sú uvedené nižšie.

8. Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Usmernenia č. 4

Príloha 1 – Formulár ŽoNFP v znení Usmernenia č. 4

Príloha 2 – Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č.4

Príloha 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha 4 – Osobitné podmienky OV v znení Usmernenia č. 4

Príloha 5 – Predbežná informácia pre žiadateľov

Priloha 6 – Identifikacia synergie a komplementarity

Dokumenty dotknuté Usmernením č. 4 – sledovanie zmien

Dokumenty dotknuté Usmernením č. 3 – sledovanie zmien

Dokumenty dotknuté Usmernením č. 2 – sledovanie zmien

Dokumenty dotknuté Usmernením č. 1

Dokumenty dotknuté usmernením v pôvodnom znení


Skočiť na hlavné menu