Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08).


Dátum: 28.02.2018

Obrázok k aktualite Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08).

Cieľom Usmernenia č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08 (ďalej len „výzva“) je najmä úprava výzvy vo vzťahu k rozšíreniu postupov predkladania formulára ŽoNFP, a to priamo z prostredia ITMS2014+ do elektronickej schránky poskytovateľa a posun termínu uzávierky 3. hodnotiaceho kola a ďalších nasledujúcich kôl, ďalej bližšie špecifikovanie spôsobu overovania splnenia jednotlivých podmienok poskytnutia príspevku prostredníctvom verejne dostupných registrov, bližšie špecifikovanie formy a spôsobu doručovania dokumentov medzi žiadateľom a poskytovateľom, odstránenie právnej neistoty žiadateľa v prípade stiahnutia ŽoNFP a jej opätovného predloženia a oprava zrejmých nesprávností.

Usmernením č. 3 k výzve sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernením č. 3 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

-          dokument výzvy na dokument výzvy v znení Usmernenia č. 3,

-          príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa, verzia č. 3 na verziu č. 4.


Skočiť na hlavné menu