Usmernenie č. 3 k výzve na podporu zapájania MSP v Bratislavskom kraji do programov EÚ s kódom OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19


Dátum: 23.07.2019

Obrázok k aktualite Usmernenie č. 3 k výzve na podporu zapájania MSP v Bratislavskom kraji do programov EÚ s kódom OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 23. júla 2019 Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu zapájania MSP v Bratislavskom kraji do programov EÚ s kódom OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19 (ďalej len „výzva“).

Cieľom Usmernenia č. 3 je úprava výzvy vzhľadom na skutočnosť, že s účinnosťou od 6. júna 2019 došlo k zmene označenia výzvy v rámci Fázy 2 SME Instrument programu Horizont 2020 na „SME-2b SME Instrument (grant only and blended finance)“.

Usmernením č. 3 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné od 23. júla 2019.

Úplné znenie Usmernenia č. 3 k vyššie uvedenej výzve nájdete TU.

Skočiť na hlavné menu