Usmernenie č. 3 k výzve na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja vo všetkých doménach RIS3 SK v Bratislavskom kraji s kódom OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20


Dátum: 16.05.2019

Obrázok k aktualite Usmernenie č. 3 k výzve na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja vo všetkých doménach RIS3 SK v Bratislavskom kraji s kódom OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 16.05.2019 usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja vo všetkých doménach RIS3 SK v Bratislavskom kraji s kódom OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20 (ďalej len „výzva“).

Cieľom Usmernenia č. 3 k výzve na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja vo všetkých doménach RIS3 SK v Bratislavskom kraji s kódom OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20 (ďalej len „usmernenie č. 3“) je úprava výzvy a jej príloh vo vzťahu k zmene lehoty na vydanie rozhodnutia v konaní o ŽoNFP a zosúladenie ustanovení výzvy a jej príloh so Systémom riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020, ktorý s účinnosťou od 31.10.2018 predmetnú lehotu predĺžil a zároveň upravil spôsob, akým poskytovateľ informuje žiadateľov o dôvodoch nedodržania termínu na vydanie rozhodnutia v konaní o ŽoNFP a o novom predpokladanom termíne vydania rozhodnutia.

Usmernením sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa 16. mája 2019.

Úplné znenie usmernenia k vyššie uvedenej výzve na predkladanie ŽoNFP zameranej na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja vo všetkých doménach RIS3 SK v Bratislavskom kraji nájdete TU.

Skočiť na hlavné menu