Usmernenie č. 3 k vyzvaniu na predloženie projektov technickej pomoci Ministerstva hospodárstva SR ako sprostredkovateľského orgánu pre operačný program Výskum a inovácie s kódom OPVaI-MH/TP/2017/5.1.1/5.1.2-03.


Dátum: 25.11.2019

Obrázok k aktualite Usmernenie č. 3 k vyzvaniu na predloženie projektov technickej pomoci Ministerstva hospodárstva SR ako sprostredkovateľského orgánu pre operačný program Výskum a inovácie s kódom OPVaI-MH/TP/2017/5.1.1/5.1.2-03.

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 25.11.2019 Usmernenie č. 3 k vyzvaniu na predloženie projektov technickej pomoci Ministerstva hospodárstva SR ako sprostredkovateľského orgánu pre operačný program Výskum a inovácie s kódom OPVaI-MH/TP/2017/5.1.1/5.1.2-03.

Usmernením č. 3 sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona o príspevku z EŠIF mení vyzvanie spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernením č. 3 sa v plnom rozsahu nahrádza Vyzvanie na predloženie projektov technickej pomoci Ministerstva hospodárstva SR ako sprostredkovateľského orgánu pre OP VaI v znení Usmernenia č. 2 za Vyzvanie na predloženie projektov technickej pomoci Ministerstva hospodárstva SR ako sprostredkovateľského orgánu pre OP VaI v znení Usmernenia č. 3.

Usmernenie č. 3 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 25. novembra 2019.


Skočiť na hlavné menu