Usmernenie č. 3 k vyzvaniu na predloženie národného projektu s názvom „Národný projekt NPC II – BA kraj” žiadateľa Slovak Business Agency s kódom OPVaI-MH/NP/2016/4.1.1-03.


Dátum: 23.11.2022

Obrázok k aktualite Usmernenie č. 3 k vyzvaniu na predloženie národného projektu s názvom „Národný projekt NPC II – BA kraj” žiadateľa Slovak Business Agency s kódom OPVaI-MH/NP/2016/4.1.1-03.

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 30. novembra 2022 Usmernenie č. 3 k vyzvaniu na predloženie národného projektu s názvom „Národný projekt NPC II – BA kraj” žiadateľa Slovak Business Agency s kódom OPVaI-MH/NP/2016/4.1.1-03

Predmetom Usmernenia č. 3 je optimalizácia národného projektu s cieľom zabezpečiť úspešnú a riadnu realizáciu národného projektu.

Usmernením č. 3 sa posúva konečný termín časovej oprávnenosti realizácie projektu do 31.12.2023.

Usmernenie č. 3 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 30. novembra 2022.

 

Prílohy k vyzvaniu:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP

Príloha č. 2 - Predbežná informácia pre žiadateľov

Príloha č. 3 - Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha č. 4 - Identifikácia synergie a komplementarity

Príloha č. 5 - Kritériá pre výber národných projektov

VYZVANIE v znení Usmernenia č. 3 + VŠETKY PRÍLOHY

 

Dokumenty vyzvania v pôvodnom znení


Skočiť na hlavné menu