Usmernenie č. 3 k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na podporu dlhodobého strategického výskumu (DSV): OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04 OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-05 OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06 OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-0


Dátum: 08.02.2019

Obrázok k aktualite Usmernenie č. 3 k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na podporu dlhodobého strategického výskumu (DSV): OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04 OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-05 OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06 OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-0
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 08. februára 2019 Usmernenie č. 3 k nasledovným výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na podporu dlhodobého strategického výskumu (DSV):
OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04
OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-05
OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06
OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-07
OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08 
 
Usmernenie sa týka predĺženia uzávierky výziev DSV z termínu 15. 02. 2019 na 29. 03. 2019 a formálnych úprav v súlade s § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.
 
Usmernenie č. 3 sa týka nasledovných dokumentov:
  • výzva
  • príloha Žiadosti o NFP             -  1.00  Formulár ŽoNFP
  • príloha Žiadosti o NFP             - 1.01c Personálna matica
  • príloha výzvy                            -  2 Príručka pre žiadateľa
  • príloha výzvy                          -  4 Zoznam oprávnených a neoprávnených                                                                    výdavkov
  • príloha Príručky pre žiadateľa   -  2.03 Zoznam príloh ŽoNFP pomôcka.
Novou prílohou je príloha 1.16 Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov.
 
Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa 8. februára 2019. Usmernenie je zverejnené jednotlivo pri príslušných výzvach aj s vyznačenými zmenami a novými prílohami v znení usmernení.

Skočiť na hlavné menu