Usmernenie č. 2 k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-23


Dátum: 04.09.2020

Obrázok k aktualite Usmernenie č. 2 k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-23

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 4. septembra 2020 Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu rozvoja podnikania MSP v rámci Iniciatívy EK zameranej na transformáciu uhoľného regiónu horná Nitra (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-23).

Cieľom Usmernenia č. 2 je úprava výzvy v súvislosti s:

  • navýšením alokácie výzvy,
  • predĺžením termínu uzavretia prebiehajúceho hodnotiaceho kola,
  • úpravou spôsobu komunikácie s poskytovateľom prostredníctvom osobných konzultácií počas trvania mimoriadnej situácie.

Právnym základom pre zmenu výzvy je § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Usmernením č. 2 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

  • text výzvy v znení Usmernenia č. 1 za text výzvy v znení Usmernenia č. 2,

Usmernenie č. 2 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 4​. septembra 2020.


Skočiť na hlavné menu