 Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie ŽoNFP zameranej na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja CK vo vybraných regiónoch Prešovského samosprávneho kraja v rámci Iniciatívy EK Catching-up regions (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-26)


Dátum: 24.07.2020

Obrázok k aktualite 	Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie ŽoNFP zameranej na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja CK vo vybraných regiónoch Prešovského samosprávneho kraja v rámci Iniciatívy EK Catching-up regions (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-26)

USMERNENIE č. 2

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 24. júla 2020 Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v rámci Iniciatívy EK catching-up regions (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-26) 

Cieľom Usmernenia č. 2 je úprava výzvy a relevantných príloh v súvislosti s:

 • aktualizáciou Schémy na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou formou,
 • potrebou reflektovať na postupné uvoľňovanie prijatých opatrení súvisiacich so šíriacim sa ochorením COVID-19,
 • potrebou reflektovať na požiadavky predmetného regiónu, ktoré vyplynuli zo žiadostí o informácie zasielaných potenciálnymi žiadateľmi po zverejnení výzvy,
 • odstránením zrejmých nesprávností a úpravami súvisiacimi so zlepšením zrozumiteľnosti dokumentácie výzvy.

Usmernením č. 2 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernením č. 2 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

 • text výzvy v znení Usmernenia č. 1 za text výzvy v znení Usmernenia č. 2,
 • príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 1 za prílohu č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 2,
 • príloha č. 3 výzvy –​ Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou formou v znení dodatku č. 3 za prílohu č. 3 výzvy - Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou formou v znení dodatku č. 4,
 • príloha č. 5 výzvy - Podmienky oprávnenosti výdavkov v znení Usmernenia č. 1 za prílohu č. 5 výzvy - Podmienky oprávnenosti výdavkov v znení Usmernenia č. 2,
 • záväzný formulár prílohy č. 5 ŽoNFP – Dokumentácia k oprávneným výdavkom za záväzný formulár prílohy č. 5 ŽoNFP – Dokumentácia k oprávneným výdavkom v znení Usmernenia č. 2,
 • záväzný formulár prílohy č. 6 ŽoNFP - Doplňujúce údaje v znení Usmernenia č. 1 za záväzný formulár prílohy č. 6 ŽoNFP - Doplňujúce údaje v znení Usmernenia č. 2. a
 • Inštrukcia k vyplneniu ŽoNFP, ktorá je súčasťou prílohy č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP za Inštrukciu k vyplneniu ŽoNFP v znení Usmernenia č. 2.

Usmernenie č. 2 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 24. júla 2020.


Skočiť na hlavné menu