Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03


Dátum: 13.04.2017

Obrázok k aktualite Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 13.04.2017 Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03).


Cieľom Usmernenia č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 (ďalej len „výzva“) je úprava výzvy vo vzťahu k zadefinovaniu postupov písomnej komunikácie v procese konania o ŽoNFP prostredníctvom elektronických schránok v nadväznosti na zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) a Metodický výklad CKO č. 4 k elektronickému predkladaniu žiadostí o NFP a k spôsobu overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku a úprava telefonického kontaktu SIEA.
Usmernením č. 2 k výzve sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.
Usmernením č. 2 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:
  • dokument výzvy,
  • príloha č. 1 výzvy – časť Formulár žiadosti o NFP v znení Usmernenia č. 1 na Formulár žiadosti o NFP v znení Usmernenia č. 2,
  • príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa, verzia č. 2 na verziu č. 3.
Usmernenie č. 2 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 13. apríla 2017.

Upozornenie pre žiadateľov
V súvislosti s aktualizáciami výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódmi OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04, ktoré boli vykonané dňa 13.04.2017 na základe Usmernení č. 2 k výzvam, si dovoľujeme upozorniť žiadateľov, že vykonané aktualizácie výziev majú dopad na zmenu formuláru žiadosti o poskytnutie ŽoNFP s tým, že systém ITMS2014+ neumožní žiadateľom odoslať žiadosti o poskytnutie NFP, ktoré boli žiadateľmi vytvorené a rozpracované pred aktualizáciami výziev. Zároveň systém ITMS2014+ upozorní žiadateľov prostredníctvom „chybového hlásenia“ na potrebu opätovného vytvorenia ŽoNFP.

Skočiť na hlavné menu