Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) zameranej na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v najmenej rozvinutých okresoch (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08).


Dátum: 08.01.2018

Obrázok k aktualite Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) zameranej na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v najmenej rozvinutých okresoch (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08).
Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) zameranej na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v najmenej rozvinutých okresoch (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08).

Cieľom Usmernenia č. 2 k výzve na predkladanie ŽoNFP s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08 (ďalej len „výzva“) je úprava spôsobu preukazovania právneho vzťahu žiadateľa k dlhodobému hnuteľnému majetku, ktorý má byť zhodnotený z nenávratného finančného príspevku v rámci  podmienky poskytnutia príspevku č. 22 - Podmienka mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu.

Usmernením č. 2 k výzve sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernením č. 2 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

  • dokument výzvy,
  • príloha č. 2 výzvyPríručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08,
  • formulár prílohy č. 6 ŽoNFPDoplňujúce údaje.

Usmernenie č. 2 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 05. januára 2018.

 


Skočiť na hlavné menu