Usmernenie č. 2 k vyzvaniu s kódom OPVaI-MH/TP/2016/5.1.1/5.1.2-02


Dátum: 24.11.2017

Obrázok k aktualite Usmernenie č. 2 k vyzvaniu s kódom OPVaI-MH/TP/2016/5.1.1/5.1.2-02

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 24. 11. 2017 Usmernenie č. 2 k vyzvaniu na projekty technickej pomoci Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v rámci operačného programu Výskum a inovácie s kódom OPVaI-MH/TP/2016/5.1.1/5.1.2-02.

Usmernením č. 2 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona o príspevku z EŠIF mení vyzvanie spôsobom, ktorým nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernením č. 2 sa pôvodné vyzvanie nahrádza vyzvaním v znení Usmernenia č. 2.

Usmernenie č. 2 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 24. novembra 2017.


Skočiť na hlavné menu