Usmernenie č. 2 k vyzvaniu na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (kód OPVaI-MH-FN-2016-3_4-01)


Dátum: 29.11.2018

Obrázok k aktualite Usmernenie č. 2 k vyzvaniu na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (kód OPVaI-MH-FN-2016-3_4-01)

Usmernenie č. 2

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 29.11.2018 Usmernenie č. 2 k vyzvaniu na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (kód OPVaI-MH-FN-2016-3_4-01).

Cieľom Usmernenia č. 2 k vyzvaniu na predkladanie žiadosti o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH-FN-2016-3_4-01 (ďalej len „vyzvania“) je zvýšenie finančných prostriedkov o 41 480 000 EUR zo zdrojov EÚ vyčlenených na špecifický cieľ 3.1.1 Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP, úprava plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov a úprava formálnych náležitostí vyzvania. K výške zdrojov EÚ je zároveň vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

Usmernením č. 2 k vyzvaniu sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení vyzvanie spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernením č. 2 k vyzvaniu sa v plnom rozsahu nahrádza dokument vyzvania a príloha č. 2 vyzvania.

Usmernenie č. 2 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 29.11.2018.

Usmernenie č. 2 k vyzvaniu (kód OPVaI-MH-FN-2016-3_4-01)

 

Vyzvanie pre finančné nástroje OP VaI (kód OPVaI-MH-FN-2016-3_4-01) v znení Usmernenia č. 2

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP

Príloha č. 2 - Zoznam merateľných ukazovateľov v znení Usmernenia č. 2

 

Dokumenty v predchádzajúcom znení


Skočiť na hlavné menu