Usmernenie č. 2 k 27. výzve na predkladanie ŽoNFP


Dátum: 01.08.2019

Obrázok k aktualite Usmernenie č. 2 k 27. výzve na predkladanie ŽoNFP
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Kvalita životného prostredia konajúci v mene a na účet riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia v medziach splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o výkone časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom vydalo dňa 1. augusta 2019 Usmernenie č. 2 k 27. Výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranej na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov.

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Aktuality/Aktuálne výzvy.

Skočiť na hlavné menu