Usmernenie č. 2 k 24. výzve na predkladanie ŽoNFP


Dátum: 18.03.2019

Obrázok k aktualite Usmernenie č. 2 k 24. výzve na predkladanie ŽoNFP

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia vydalo dňa 15.03.2019 Usmernenie č. 2 (PDF, 410 kB) k 24. výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranej na budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy. Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 15. 03. 2019.

Podrobné informácie sú zverejnené v časti Aktuality > Výzvy.


Skočiť na hlavné menu