USMERNENIE č. 1 k výzve „Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov“ OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01


Dátum: 26.09.2019

Obrázok k aktualite USMERNENIE č. 1 k výzve „Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov“ OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje PO 1 Vzdelávanie vydalo USMERNENIE č.1  pre žiadateľov k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom "Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov“

Cieľom zmeny je optimalizácia časového priestoru pre žiadateľov na predkladanie žiadosti o NFP, úprava popisu podmienky poskytnutia príspevku a zmena spôsobu overovania podmienky poskytnutia príspevku č. 8, nahradenie prílohy č. 3 novou prílohou s doplnením iného údaju a úprava prílohy č. 4 rozšírením zoznamu oprávnených výdavkov.

Usmernením č. 1 SO pre OP ĽZ v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 a 7 zákona o príspevku z EŠIF mení formálne náležitosti výzvy a mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.


Skočiť na hlavné menu