 Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie ŽoNFP k výzve s kódom OPII-MH/DP/2021/11.3-32


Dátum: 27.08.2021

Obrázok k aktualite 	Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie ŽoNFP k výzve s kódom OPII-MH/DP/2021/11.3-32

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 27. augusta 2021 Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) s kódom výzvy OPII-MH/DP/2021/11.3-32.

Cieľom Usmernenia č. 1 je:

  • nahradiť zverejnený návrh schémy štátnej pomoci platnou a účinnou schémou štátnej pomoci;
  • zohľadniť legislatívne zmeny vo všeobecne záväznom právnom predpise upravujúcom konanie poskytovateľa pri poskytovaní nenávratného finančného prostriedku z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ako aj zmeny vyplývajúce z aktualizácie Metodického pokynu Centrálneho koordinačného orgánu č. 6 k pravidlám oprávnenosti pre najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov;
  • zosúladenie výzvy so znením výnimky CKO, ktorá sa týka výnimky z povinnosti postupovať pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní podľa pravidiel a postupov upravených v Metodickom pokyne CKO č. 12 k zadávaniu zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní a v Metodickom pokyne CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou;
  • precizovať text a zlepšiť zrozumiteľnosť dokumentácie výzvy pre žiadateľov.

Právnym základom pre zmenu výzvy je § 17 ods. 6 a 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Usmernením č. 1 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

  • text výzvy;
  • príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP vrátane záväzných formulárov – Inštrukcia k vyplneniu ŽoNFP;
  • príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa;
  • príloha č. 3 výzvy – Schéma štátnej pomoci na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence);
  • príloha č. 4 výzvy – Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov;
  • príloha č. 5 výzvy – Podmienky oprávnenosti výdavkov.

Usmernenie č. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 27. augusta 2021.


Skočiť na hlavné menu