Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu sieťovania (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/9.5-28).


Dátum: 22.05.2020

Obrázok k aktualite  Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu sieťovania (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/9.5-28).

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 22. mája 2020 Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu sieťovania (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/9.5-28).

Cieľom usmernenia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) s kódom OPII-MH/DP/2020/9.5-28 (ďalej len „výzva“) je úprava výzvy a jej príloh v súvislosti s/so:

  • prijatím Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/558 z 23. apríla 2020, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1301/2013 a (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (ďalej len „novela nariadenia o ERDF a všeobecného nariadenia“), ktoré nadobudlo účinnosť dňa 24.04.2020;
  • zohľadnením praktických skúseností vyplývajúcich z procesu posudzovania projektov predložených v rámci iných výziev.

Usmernením č. 1 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra v súlade s ustanovením § 57 ods. 1 zákona č. 292/2017 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EŠIF“) mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k zúženiu rozsahu podmienok poskytnutia príspevku podľa § 17 ods. 3 písm. a) a ods. 4 písm. a) zákona o EŠIF.

Usmernením č. 1 sa v plnom rozsahu nahrádza:

  • text Výzvy za text Výzvy v znení Usmernenia č. 1;
  • príloha č. 1 Výzvy - Formulár ŽoNFP vrátane záväzných formulárov, dokument Inštrukcia k vyplneniu ŽoNFP za prílohu č. 1 Výzvy - Formulár ŽoNFP vrátane záväzných formulárov, dokument Inštrukcia k vyplneniu ŽoNFP v znení Usmernenia č. 1;
  • záväzný formulár Prílohy č. 3 ŽoNFP - Doplňujúce údaje za záväzný formulár Prílohy č. 3 ŽoNFP - Doplňujúce údaje v znení Usmernenia č. 1;
  • záväzný formulár Prílohy č. 3.1 - personálne matice za záväzný formulár Prílohy č. 3.1 - personálne matice v znení Usmernenia č. 1;
  • príloha č. 2 Výzvy – Príručka pre žiadateľa za prílohu č. 2. Výzvy – Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 1.

 

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 – Žiadosť o NFP (vrátane záväzných formulárov)

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa  o NFP

Príloha č. 3 - Schéma pomoci de minimis na podporu sieťovania podnikov

Príloha č. 4 - Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov

Príloha č. 5 - Podmienky oprávnenosti výdavkov

Príloha č. 6 – Produktové línie a určujúce trendy pre domény RIS3 SK

 

VÝZVA + VŠETKY PRÍLOHY

 

Pomôcky:

Odpovede na často kladené otázky (FAQ)


Skočiť na hlavné menu