Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.1.3-11.


Dátum: 04.12.2019

Obrázok k aktualite Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.1.3-11.
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnila dňa 04. decembra 2019 Usmernenie č. 1  k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.1.3-11.

Usmernenie je platné a účinné od 04.12.2019.

Predmetom usmernenia je úplné znenie výzvy a prílohy: Príloha 2 Príručka pre žiadateľa a Príloha 2.05 Kalkulačka miery efektívnosti.

Usmernenie je zverejnené pri výzve: https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019113-11/


Skočiť na hlavné menu