Usmernenie č. 1 k výzve na podporu zapájania MSP v Bratislavskom kraji do programov EÚ s kódom OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19


Dátum: 29.03.2019

Obrázok k aktualite Usmernenie č. 1 k výzve na podporu zapájania MSP v Bratislavskom kraji do programov EÚ s kódom OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 27. 03. 2019 Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu zapájania MSP v Bratislavskom kraji do programov EÚ (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19).

Cieľom usmernenia č. 1 je úprava výzvy vo vzťahu k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu s cieľom zabezpečiť efektívne a plynulé využitie finančných prostriedkov z operačného programu Výskum a inovácie.

Usmernením č. 1 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona o príspevku z EŠIF mení formálnu náležitosť výzvy – indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Zmenou formálnej náležitosti výzvy nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernením č. 1 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza dokument výzvy za dokument výzvy v znení Usmernenia č. 1

Usmernenie č. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 27. marca 2019.

 

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP vrátane záväzného formulára

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa

Príloha č. 3 - Schéma na podporu zapájania mikro, malých a stredných podnikov do programov Európskej únie

Príloha č. 4 - Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov

Príloha č. 5 - Podmienky oprávnenosti výdavkov

Príloha č. 6 – Minimálne požiadavky na štúdiu uskutočniteľnosti

VÝZVA + VŠETKY PRÍLOHY

Dokumenty v pôvodnom znení


Skočiť na hlavné menu