Usmernenie č. 1 k vyzvaniu s kódom OPVaI-MH/TP/2016/5.1.1/5.1.2-01


Dátum: 24.04.2017

Obrázok k aktualite Usmernenie č. 1 k vyzvaniu s kódom OPVaI-MH/TP/2016/5.1.1/5.1.2-01
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo Usmernenie č. 1 k vyzvaniu s kódom OPVaI-MH/TP/2016/5.1.1/5.1.2-01.

USMERNENIE č. 1

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 21.04.2017 Usmernenie č. 1 k vyzvaniu na projekty technickej pomoci Ministerstva hospodárstva SR ako sprostredkovateľského orgánu pre operačný program Výskum a inovácie s kódom OPVaI-MH/TP/2016/5.1.1/5.1.2-01.

Usmernením č. 1 sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona o príspevku z EŠIF mení vyzvanie spôsobom, ktorým nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernením č. 1 sa mení nasledovný dokument:

  • Príloha č. 2 Zoznam ukazovateľov a iných údajov.

Usmernenie č. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 21. apríla 2017.

 

VYZVANIE + PRÍLOHY

 

Dokumenty vyzvania k pôvodnom znení


Skočiť na hlavné menu