Usmernenie č. 1 k vyzvaniu na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (kód OPVaI-MH-FN-2017-1_2-02)


Dátum: 29.11.2018

Obrázok k aktualite Usmernenie č. 1 k vyzvaniu na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (kód OPVaI-MH-FN-2017-1_2-02)

Usmernenie č. 1

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 29.11.2018 Usmernenie č. 1 k vyzvaniu na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (kód OPVaI-MH-FN-2017-1_2-02).

Cieľom Usmernenia č. 1 k vyzvaniu na predkladanie žiadosti o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH-FN-2017-1_2-02 (ďalej len „vyzvania“) je zvýšenie finančných prostriedkov o 27 750 000 EUR zo zdrojov EÚ na špecifické ciele 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách a 2.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách v Bratislavskom kraji, úprava plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov a úprava formálnych náležitostí vyzvania. K výške zdrojov EÚ je zároveň vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

Usmernením č. 1 k vyzvaniu sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení vyzvanie spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernením č. 1 k vyzvaniu sa v plnom rozsahu nahrádza dokument vyzvania a príloha č. 2 vyzvania.

Usmernenie č. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 29.11.2018.

 

Usmernenie č. 1 k vyzvaniu (kód OPVaI-MH-FN-2017-1_2-02)

 

Vyzvanie pre finančné nástroje OP VaI (kód OPVaI-MH-FN-2017-1_2-02) v znení Usmernenia č. 1

Príloha č. 1 - Formulár žiadosti o NFP 

Príloha č. 2 - Zoznam merateľných ukazovateľov v znení Usmernenia č. 1

 

Dokumenty v predchádzajúcom znení


Skočiť na hlavné menu