Usmernenie č. 1 k 21. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok


Dátum: 18.08.2017

Obrázok k aktualite  Usmernenie č. 1 k 21. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 18. augusta 2017 vydalo Usmernenie č. 1 k 21. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok (ďalej len „Usmernenie“). Cieľom Usmernenia je optimalizácia 21. výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-21 (ďalej len „výzva“) najmä vo vzťahu k:

– skutočnostiam súvisiacim s elektronickou komunikáciou podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) a spôsobu overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku bez súčinnosti žiadateľa, na základe ITMS2014+, resp. z verejne dostupných registrov,

– vyšpecifikovaniu podmienky poskytnutia príspevku, že výdavky projektu sú oprávnené,

– úprave popisu niektorých podmienok poskytnutia príspevku (mať vysporiadané majetkovoprávne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu a spôsobu jej preukazovania; oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a preukázanie súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000),

– ďalším formálnym a upresňujúcim úpravám v nadväznosti na vyššie uvedené úpravy.

Týmto usmernením RO pre OP KŽP v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t.j. od 18. 08. 2017.

Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení tohto usmernenia ako aj na všetky ŽoNFP, o ktorých nebolo ku dňu tohto usmernenia rozhodnuté vydaním rozhodnutia o ŽoNFP.

Podrobnejší popis vykonaných zmien, vrátane ich zdôvodnenia, je uvedený v usmernení. Úplné znenia dokumentov dotknutých zmenou, vrátane verzií zverejnených formou sledovania vykonaných zmien, sú uvedené nižšie.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 21. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok.

21. výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Usmernenia č. 1

Príloha 1 – Formulár ŽoNFP v znení Usmernenia č. 1

Príloha 2 – Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 1

Príloha 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha 4 – Osobitné podmienky OV v  znení Usmernenia č. 1

Príloha 5 – Predbežná informácia pre žiadateľov

Príloha 6 – Identifikácia synergie a komplementarity

Dokumenty dotknuté Usmernením č. 1 – sledovanie zmien

Dokumenty dotknuté zmenami v pôvodnom znení


Skočiť na hlavné menu