Usmernenia k dopytovo orientovaným výzvam MŠVVaŠ SR OP Ľudské zdroje, PO 1 VZdelávanie


Dátum: 18.03.2019

Obrázok k aktualite Usmernenia k dopytovo orientovaným výzvam MŠVVaŠ SR OP Ľudské zdroje, PO 1 VZdelávanie
Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vydalo usmernenia pre 3 výzvy na dopytovo– orientované projekty. Usmernia sa týkajú výziev:
 
„V základnej škole úspešnejší II“ (OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02)
http://www.minedu.sk/usmernenie-c-3-k-vyzve-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-zvysenie-inkluzivnosti-vzdelavania-oplz-po12018dop111-02/ 
Cieľom usmernenie č. 3 výzvy „V základnej škole úspešnejší II“ , je zvýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.
 
„Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“ (OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01)
http://www.minedu.sk/153-2019-usmernenie-c6-k-vyzve-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-citatelska-matematicka-a-prirodovedna-gramotnost-v-zakladnej-skole-oplz-po12018dop111-01/ 
Cieľom usmernenia č. 6 výzvy s názvom „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole" je zvýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.
 
„Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu“ (OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03)
http://www.minedu.sk/153-2019-usmernenie-c-2-k-vyzve-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-zvysenie-kvality-vzdelavania-na-gymnaziach-citatelska-matematicka-financna-a-prirodovedna-gramotnost-oplz-po12018dop111-03/
Cieľom usmernenia č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách - "Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu“
je úprava termínov uzavretia hodnotiacich kôl. Termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 3 bude 29.03.2019  a termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 4 bude 03.05.2019

Informácie o všetkých dopytovo-orientovaných výzvach pre prioritnú os 1 Vzdelávanie OP ĽZ, vrátane usmernení nájdete tu: http://www.minedu.sk/14820-sk/vyzvy-na-predkladanie-dopytovo-orientovanych-projektov/


 
Skočiť na hlavné menu