ÚPVII zorganizoval konferenciu o uplatnení politiky súdržnosti


Dátum: 07.06.2019

Obrázok k aktualite ÚPVII zorganizoval konferenciu o uplatnení politiky súdržnosti
Sekcia centrálny koordinačný orgán (CKO) Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v Bratislave zorganizovala konferenciu, ktorá sa venovala výmene skúseností v oblasti podpory investícií do inovácií, v ktorých budú spolupracovať krajiny EÚ na regionálnej úrovni.
ckokonf

Cieľom tiež bolo hľadať možnosti na podporu zvyšovania konkurencieschopnosti hospodárstva krajín V4+4. Konferenciu s názvom Uplatnenie politiky súdržnosti v rámci Stratégie inteligentnej špecializácie ako nástroja na lepšie ukotvenie krajín V4+4 v globálnych hodnotových reťazcoch zorganizovala sekcia CKO  v spolupráci s Európskou komisiou a generálnym riaditeľstvom pre regionálnu a mestskú politiku v rámci predsedníctva krajín V4+4.
ckokonf2

Na stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia  Poľska, Českej republiky, Maďarska Bulharska, Slovinska, Chorvátska a Rumunska. O súčasných výzvach v oblasti globálnych hodnotových reťazcoch diskutovali okrem expertov z krajín v4+ 4 aj experti z OECD a Svetovej banky.


Skočiť na hlavné menu