Úpravy domu smútku a okolia obec Suché


Dátum: 12.10.2022

Obrázok k aktualite Úpravy domu smútku a okolia obec Suché
 
Suche
 
Názov projektu Úpravy domu smútku a okolia
Kód projektu 309070AKA2
Prijímateľ Názov Obec Suché
Sídlo Suché 150
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.4
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Košický kraj Okres Michalovce Obec Suché  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
11.03.2022 14. 06. 2022
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 130 556,30 EUR
Z toho NFP 44709,92 EUR
Vlastné zdroje 85846,38 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Vytvorenie funkčných a technicky vyhovujúcich priestorov domu smútku pre zabezpečenie miestnej služby
skultivovanie a skrášlenie verejných priestranstiev v okolí domu smútku, zníženie spotreby energií potrebných na prevádzku
 suche1
Skočiť na hlavné menu