Úprava verejného priestoru v obci Poluvsie


Dátum: 16.01.2024

Obrázok k aktualite Úprava verejného priestoru v obci Poluvsie

Poluvsie
Názov projektu Úprava verejného priestoru v obci Poluvsie
Kód projektu 309070AJL7
Prijímateľ Názov Obec Poluvsie
Sídlo Poluvsie 251
Operačný program PRV SR 2014 - 2022
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.2
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Trenčiansky kraj Okres Prievidza Obec Poluvsie  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
14.03.2022 12.05.2022
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 24840,38 EUR
Z toho NFP 24396,38 EUR
Vlastné zdroje 444 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Cieľom projektu je vytvorenie estetického a funkčného verejného priestranstva v obci Poluvsie slúžiacemu na vzájomné stretávanie sa ľudí, občanov a návštevníkov obce.
Projektom sa zrealizuje úprava verejného priestoru v obci Poluvsie, zapísanom na LV č.1, na parcelách č.862/1, 862/2, 861/2 a 860 o rozlohe 9052 m2 vo vlastníctve Obce Poluvsie.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmetom projektu je realizácia stavebných prác pozostávajúcich zo zemných prác, vybudovania spevnených plôch v podobe chodníkov a odstavných plôch a inštalovanie prvkov drobného mobiliáru (lavičky, stojan na bicykle, odpadkové nádoby).
 

Poluvsie1
Skočiť na hlavné menu