ÚPPVII odštartoval spoluprácu s partnermi, s ktorými nastaví budúcnosť kohéznej politiky


Dátum: 24.03.2017

Obrázok k aktualite ÚPPVII odštartoval spoluprácu s partnermi, s ktorými nastaví budúcnosť kohéznej politiky

V Bratislave sa 24. marca na 1. zasadnutí stretli predstavitelia pracovnej skupiny „Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+“. Zoskupenie, ktoré zriadil Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPPVII), tvoria zástupcovia zo štátnej správy, územnej samosprávy, subjektov územnej spolupráce, akademickej obce, záujmových združení a mimovládnych neziskových organizácií. Pracovnú skupinu vedie Denisa Žiláková, generálna riaditeľka sekcie Centrálny koordinačný orgán ÚPPVII (CKO).

Pracovná skupina si kladie za cieľ zúročiť doterajšie skúsenosti širokého spektra socioekonomických partnerov pri príprave budúceho programového obdobia po roku 2020. Zároveň táto platforma poskytuje priestor na konštruktívnu diskusiu jej členov k aktuálnym záležitostiam v oblasti politiky súdržnosti EÚ v programovom období 2014 – 2020.

Partnerstvo vnímame ako účinný silný nástroj, ktorý, ak je správne uchopený a využívaný, prináša veľkú pridanú hodnotu pri tvorbe aj implementácii politiky súdržnosti.  Z tohto dôvodu sme zriadili pracovnú skupinu, ktorej ste členmi a úprimne sa tešíme, že našu ponuku na spoluprácu  prijalo tak široké spektrum partnerov,“ uviedla generálna riaditeľka CKO D. Žiláková.

Včasné nastavenie aktívnej spolupráce s partnermi umožní vytvoriť dostatočný priestor na nastavenie kvalitnej východiskovej pozície Slovenska, ktorú budeme môcť využiť pri presadzovaní záujmov krajiny. „Veríme, že vaše názory a poznatky z praxe pomôžu pri tvorbe kvalitných dokumentov pre nové programové obdobie a pozitívne ovplyvnia nastavenie podmienok pre využívanie finančných prostriedkov z fondov EÚ po roku 2020,“ zdôraznila generálna riaditeľka CKO.  Spoluprácu s partnermi plánuje CKO intenzívne rozvíjať počas celého procesu prípravy budúceho programového obdobia, či už prostredníctvom takéhoto pravidelného stretávania sa, alebo formou interaktívnej elektronickej komunikácie.

Názory a skúsenosti partnerov plánujú zúročiť pri príprave všetkých analytických, strategických a koncepčných materiálov v oblasti kohéznej politiky, ktoré vypracuje ÚPPVII.

Jedným z prvých objektov partnerskej spolupráce je aj dotazník k budúcnosti kohéznej politiky, s ktorým sa počas úvodného stretnutia mohli všetci členovia podrobne oboznámiť.


Skočiť na hlavné menu