UMOŽNENIE PREDDAVKOVÝCH PLATIEB V RÁMCI DOPYTOVO-ORIENTOVANÝCH PROJEKTOV V GESCII MH SR


Dátum: 17.02.2022

Obrázok k aktualite UMOŽNENIE PREDDAVKOVÝCH PLATIEB V RÁMCI DOPYTOVO-ORIENTOVANÝCH PROJEKTOV V GESCII MH SR

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra s cieľom zrýchliť implementáciu projektov a čerpanie finančných prostriedkov v roku 2022 zavádza pre prijímateľov možnosť využitia preddavkových platieb. Z tohto dôvodu MH SR vydáva Usmernenie pre prijímateľov k uplatneniu preddavkových platieb v rámci dopytovo-orientovaných projektov v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, verzia 3.1.

Inštitút preddavkových platieb môže byť využitý v obchodných vzťahoch s dodávateľom, pričom k úhrade finančných prostriedkov zo strany prijímateľa/partnera v prospech dodávateľa dochádza pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác. Možnosť poskytovania preddavkových platieb  musí byť súčasťou pôvodnej zmluvy uzavretej s dodávateľom.

​Vzhľadom na účel tohto usmernenia je využitie preddavkových platieb časovo obmedzené a je možné ho využiť iba v prípade, že prijímateľ predloží poskytovateľovi žiadosť o platbu s výdavkami viažucimi sa k preddavkovým platbám najneskôr do 30. júna 2022.

 

Usmernenie je účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 17. 02. 2022.


Skočiť na hlavné menu