UKF znižuje energetickú náročnosť svojich budov


Dátum: 04.02.2021

Obrázok k aktualite UKF znižuje energetickú náročnosť svojich budov
UKF v Nitre má vo svojom Dlhodobom zámere na roky 2019 – 2025 zadefinované ciele v oblasti environmentálnej politiky, ktoré reflektujú aktuálnu situáciu a urgentné problémy ochrany životného prostredia. K prioritným úlohám univerzity patrí aj efektívne energetické hospodárenie (úspora vody, energií, oprava a údržba budov atď.).
UKF dala v roku 2017 vypracovať energetický audit, ktorého cieľom bolo vyhodnotiť aktuálnu spotrebu energií v rámci dvoch budov – Študentského domova Brezový háj a spoločenskej prístavby Študentského domova Zobor, ako aj navrhnúť vhodné úsporné opatrenia a ohodnotiť ich vplyv v ekonomickej a environmentálnej oblasti. Návrhy boli spracované v rámci stavebnej projektovej dokumentácie.
Na kofinancovanie realizácie stavebných úprav vypracovala UKF projekt Zníženie energetickej náročnosti budov UKF v Nitre, ktorý sa úspešne uchádzal o financie z Operačného programu Kvalita životného prostredia ITMS kód 310041U599 v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2018-48. Jeho hlavným zámerom je zníženie nákladov a efektívnejšie hospodárenie s energiami v rámci dvoch budov študentských domovov. Zazmluvnený finančný príspevok na realizáciu projektu predstavuje sumu 2 099 108,50 eur.
IMG 7764  IMG 7766
Budova ŠD Brezový háj bola postavená v roku 1964 a pôvodne slúžila ako internát Stavebného učilišťa v Nitre. V posledných 15 rokoch bol objekt prakticky neužívaný, resp. používaný iba v obmedzenej miere. V rámci budovy bolo doteraz realizované do ¾ zateplenie obvodového a strešného plášťa budovy pri použití inovatívnych materiálov a technologických postupov. Okrem toho bola realizovaná aj inštalácia solárneho systému so solárnymi vákuovými trubicovými kolektormi, ktoré patria k najefektívnejším modelom na trhu a poskytujú nadpriemerný úžitok aj pri menej priaznivých slnečných podmienkach. Energia z pasívneho zisku z tohto solárneho systému sa bude využívať na ohrev teplej vody v ubytovacej časti študentského domova. Zníženie spotreby elektrickej energie bude zabezpečené aj prostredníctvom výmeny jestvujúcich svietidiel za LED svietidlá a výmenou niektorých okien. Vymenené budú aj jedny exteriérové dvere, kde sa bude riešiť vstup pre imobilné osoby. Ukončenie rekonštrukcie budovy je naplánované na august 2021.
Spoločenská prístavba ŠD Zobor slúži študentom UKF. Nachádzajú sa tu konferenčné miestnosti, svoje stretnutia tu realizuje Študentský parlament UKF, nachádzajú sa tu študovne, priestory študentského tanečného súboru, ambulancia lekára a priestory Študentského centra. Budova disponuje bezbariérovým prístupom, ktorý je vybudovaný pri hlavnom vstupe. Navrhnuté zníženie energetickej náročnosti budovy spočíva v realizácii zateplenia obvodových stien, strešných plášťov, výmene starých okien, vyregulovaním vykurovacieho systému, ako aj v úprave elektroinštalácií a výmene svietidiel za LED. Ukončenie rekonštrukcie budovy je plánované na júl 2021.
 
Realizovaním navrhovaných úprav sa oba objekty zaradia do energetickej triedy A1 a získajú označenie ultranízkoenergetické budovy.
 
Spracovala: Mgr. Ľubica Lachká – manažérka projektu
Foto: archív Ľ. Lampertovej
 

Skočiť na hlavné menu