Triedený zber komunálnych odpadov v obci v Marcelová


Dátum: 10.07.2020

Obrázok k aktualite Triedený zber komunálnych odpadov v obci v Marcelová
Marcelová_
 
Krátky popis: Predmetom projektu bolo obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora, prostredníctvom ktorého obec vytvorila podmienky pre efektívnejšie triedenie vybraných zložiek odpadu (BRKO, DSO a objemný odpad). Manipulácia s odpadom je zabezpečovaná traktorom, traktorovým návesom, traktorovým prívesom s ramenovým reťazovým nakladačom, kompaktným samochodným teleskopickým nakladačom s riadením 4-kolies a veľkoobjemovými vaňovými kontajnermi. Na mechanickú úpravu (zmenšenie objemu) vytriedeného BRKO obec využíva drvič BRO. Realizáciou projektu sa zvýšila kapacita pre triedenie KO (72,3 t/rok). Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu v obci môže výhľadovo dosiahnuť takisto úroveň viac ako 72 t ročne. Prínosom projektu je zníženie množstva zmesového KO, eliminácia vzniku čiernych skládok v obci a jej okolí a zlepšenie životných podmienok pre obyvateľov obce.
 
 
Prijímateľ:  Obec Marcelová
Celkové oprávnené náklady projektu:  265 211,20 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   251 950,64 EUR
Vlastné zdroje:   13 260,56 EUR
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 05/2017 - 03/2019 (23 mesiacov)
Marcelová_8
Skočiť na hlavné menu