Trenčiansky samosprávny kraj za takmer 3 mil. eur skvalitní praktické vyučovanie na troch stredných školách


Dátum: 09.10.2018

Obrázok k aktualite Trenčiansky samosprávny kraj za takmer 3 mil. eur skvalitní praktické vyučovanie na troch stredných školách

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) boli Trenčianskemu samosprávnemu kraju (TSK) schválené finančné prostriedky v sume takmer 3 mil. eur na realizáciu troch projektov zameraných na podporu zvýšenia počtu žiakov stredných škôl na praktickom vyučovaní.

Zatraktívniť praktické vyučovanie plánuje župa prostredníctvom schválených financií z eurofondov na Strednej priemyselnej škole (SPŠ) v Dubnici nad Váhom, a to pomocou investícií do vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry školy. V rámci projektu „Zavádzanie nových technológií“ prejdú stavebnými úpravami školské dielne, modernizácia neobíde ani materiálno-technické vybavenie školy. „Súčasťou stavebných prác bude výstavba priečok, výmena podláh, okien a vstupných dverí. Rekonštrukciu podstúpi aj vzduchotechnika a elektroinštalácie, doplnené budú nové radiátory a všetky priestory získajú vymaľovaním nový vzhľad,“ vysvetlila vedúca Odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK Martina Lamačková. Spomínanými prácami dôjde k estetickej úprave priestorov, zvýši sa bezpečnosť a zlepšia sa celkové podmienky priestorov určených na praktické vyučovanie.

Modernizácia učební pre strojárske a elektrotechnické odbory zahŕňa aj nákup technologických zariadení. „Študenti školy budú mať k dispozícii nový CNC sústruh, CNC frézky, programovacie stanice, počítače, robotov, stavebnicu elektropneumatiky a ďalšie potrebné vybavenie,“ uviedla Martina Lamačková s tým, že celkové náklady na realizáciu projektu presiahnu sumu 760 000 eur, pričom TSK bude hradiť 5% z tejto sumy.

Župa zmodernizuje aj Centrum odborného vzdelávania a prípravy (COVP) na SPŠ v Novom Meste nad Váhom

V krajších priestoroch určených na praktické vyučovanie s novým technickým vybavením sa budú vzdelávať aj študenti SPŠ Nové Mesto nad Váhom. TSK v rámci stavebných úprav COVP pristúpi k oprave strechy nad dielňami, novú podobu získajú aj chodby, šatne, kabinety a sociálne zariadenia. Župa zároveň plánuje v rámci modernizácie vybavenia COVP zakúpiť CNC sústruh a dve CNC obrábacie centrá. Pre pôvodné sústruhy a frézky dokúpi chladenie, odmeriavanie, sady sústružníckych nožov a fréz či rôzne meradlá a mikrometre. „Modernizáciou priestorov dosiahneme vyššiu úroveň prípravy študentov pre ich uplatnenie v praxi. Výhodou je, že sa zníži rozdiel v technickom vybavení školy a jednotlivých firiem. Študenti sa vďaka tomu rýchlejšie zaradia do výrobného procesu,“ priblížil riaditeľ SPŠ Nové Mesto nad Váhom Peter Rebro. Náklady spojené so stavebnými prácami spoločne s nákupom moderného vybavenia dosiahnu sumu takmer 1,3 mil. eur, spolufinancovane župy je vo výške 5%.

Na Strednej odbornej škole (SOŠ) v Partizánskom vznikne Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárov

Novozriadené pracovisko COVP pre učebné odbory strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba bude po vybudovaní svojím vybavením zodpovedať súčasným trendom v strojárskom priemysle a aktuálnym požiadavkám trhu práce. Zrenovované budú priestory SOŠ Partizánske až v troch budovách školy. „Na škole vznikne nové elektrotechnické laboratórium, autodiagnostické centrum, zváračské stredisko, CNC programovacia učebňa a CNC pracovisko. Od zriadenia COVP očakávame zvýšenie kvality odborného výcviku žiakov v strojárskych odboroch, čo zároveň prispeje k lepšej uplatniteľnosti absolventov školy na trhu práce,“ povedal predseda TSK Jaroslav Baška.

TSK rovnako ako pri ostatných projektoch plánuje obstarať aj materiálno-technické vybavenie novovytvorených odborných učební. „Moderné pracoviská budú pripravené každoročne vzdelávať viac ako 100 žiakov školy v spomínaných odboroch,“ priblížila vedúca Odboru školstva a kultúry Úradu TSK Daniela Hilčíková. Predpokladané náklady na zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske sa pohybujú vo výške 930 tis. eur, vrátane 5% spolufinancovania župy.

V súčasnosti prebieha na strane Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR tiež príprava zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pričom Trenčiansky samosprávny kraj pripravuje podklady pre začatie verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác. Jednotlivé projekty plánuje župa zrealizovať v 1. polroku 2019, pričom celková suma spolufinancovania zo strany kraja bude vo výške takmer 150 000 eur.

Zdroj: Trenčiansky samosprávny kraj


Skočiť na hlavné menu