TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície


Dátum: 15.06.2020

Obrázok k aktualite TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície


treb
Názov projektu:
TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície
Operačný program: Interreg V-A SK-CZ
Prioritná os: 2 – Kvalitné životné prostredie
Investičná priorita: 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva
Špecifický cieľ: Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/03
Partneri projektu:
Vedúci partner: Trenčiansky samosprávny kraj
Hlavný cezhraničný partner: mesto Bučovice
Partner projektu 1: mesto Trenčín
Celkové oprávnené výdavky projektu: 2 993 970,53 EUR z toho:
Trenčiansky samosprávny kraj: 1 457 462,99 EUR
Mesto Bučovice: 1 028 507,54 EUR
Mesto Trenčín: 508 000,00 EUR
Celková výška finančného príspevku:  2 792 846,60  EUR z toho:
Trenčiansky samosprávny kraj: 1 384 589,83 EUR
Mesto Bučovice: 925 656,77 EUR
Mesto Trenčín: 482 600,00 EUR
 treb23
Stručný popis projektu: Hlavným cieľom projektu je spojenie a zatraktívnenie štyroch historicky významných lokalít partnerov projektu realizáciou spoločného projektu. V meste Trenčín sa nachádza dominanta TSK - Trenčiansky hrad a Čerešňový sad, ktorý je súčasťou Lesoparku Brezina. V meste Bučovice sa nachádza zámok a Lesopark Kalvária. Spoločnou realizáciou projektu sa dosiahne jedinečné prepojenie historicky významných lokalít a vznikne možnosť propagácie tradičných remesiel, ovocinárstva a kultúry partnerských miest. Spolupráca partnerov na projekte umožní otvorenie v súčasnosti pre turistov neprístupného Južného opevnenia Trenčianskeho hradu, vybudovanie a skultúrnenie prístupu k Trenčianskemu hradu cez Čerešňový sad a revitalizáciu, skultúrnenie a oživenie Lesoparku Kalvária a Hradiska v Bučoviciach.
Rekonštrukciou Južného opevnenia Trenčianskeho hradu dôjde k jeho sprístupneniu cez Južné opevnenie a tým zväčšeniu priestoru na prezentáciu kultúrneho dedičstva. Zrevitalizovaním a sprístupnením Južného opevnenia sa stane Trenčiansky hrad sprístupnenou rozlohou druhým najväčším hradom na Slovensku. Rozloha objektov južného opevnenia predstavuje zhruba tretinu celkovej plochy areálu NKP Trenčiansky hrad a tvorí podstatnú časť stredného hradu. Zároveň je v areáli Južného opevnenia plánované osadenie informačných tabúľ v počte 10 ks a k nim vytvorené zázemie v podobe lavičiek a pod. Obsahom informačných tabúľ budú informácie o jednotlivých objektoch Južného opevnenia. V areáli Južného opevnenia bude umiestnená funkčná replika Trebuchetu ako symbolu spoločného projektu. Na sprístupnenie Južného opevnenia bude nadväzovať vybudovanie tematického náučného chodníka, ako prístupová cesta k Južnému opevneniu. Chodník bude viesť od Pamätníka Umučených na Brezine, ktorý je NKP, cez Čerešňový sad, hradisko-Trenčiansky val po vstup na Trenčiansky hrad. Prístupová cesta bude opatrená náučnými informačnými tabuľami s oddychovými miestami, ktoré budú špecifikovať jednotlivé objekty historicky významných lokalít nachádzajúcich sa popri prístupovej ceste, zároveň bude uvedená paralela s partnerom. Súčasťou investície bude úprava okolia Mlynskej veže, ako vstupu na Trenčiansky hrad. Lesopark v Bučoviciach je súborom dvoch rôznorodých častí, ktoré majú odlišný charakter – Hradisko a Kalvária. Projekt si kladie za nemalý cieľ obnovu kompozičného riešenia lesoparku s cieľom zachovania „genia loci“ oboch častí parku pre zabezpečenie krátkodobej rekreácie v danom území. Realizáciou bude zabezpečená obnova a zvýšenie atraktivity územia s dôrazom na väzbu historického osídlenia Bučovíc, renesančného zámku a súčasným životom mesta. Vzniknú obnovené objekty altánov zabezpečujúce jedinečné pohľady na mesto a blízke okolie a sami sa stanú atraktívnym pohľadovým prvkom z námestia nabádajúcim k návšteve. V časti Hradisko bude cestná sieť vrátane hlavnej prístupovej komunikácie upravená a doplnená ďalšími prvkami tak, aby umožňovali pohyb osôb so zníženou možnosťou pohybu. Bude obnovené verejné osvetlenie. Vznikne nový prístup do lokality Kalvárie zo severnej strany lesoparku. V časti Kalvárie bude upravené okolie Obelisku a kríža. Okolo týchto prvkov bude obnovená tzv. Lichtenštajnská koruna tvorená dvomi radmi dubov. V okolí Jubilejného kameňa vznikne pikniková lúka. V mieste doplnkového objektu – „altán Palasor“ bude umiestnené outdoorové ihrisko. Sieť chodníkov a cestičiek bude v súlade s intenzitou používania upravená, prípadne spevnená. V lesoparku budú obnovené alebo novovzniknuté stromoradia, dvojradová alej a v úzkej lokalite medzi Hradiskom a Kalváriou vznikne nad hornou čistinou sad ovocných drevín. V lesoparku budú osadené informačné panely, kde budú uvedené informácie o projekte, jednotlivých atraktivitách a zároveň popis zrkadlenia historických objektov všetkých partnerov projektu. Minimálne jeden z panelov bude umiestnený v centre mesta pri areáli Zámku, kde budú informácie o projekte, partneroch projektu a výzva s možnosťou rozšíriť prehliadku zámku o prechádzku do Lesoparku Kalvária.
V neposlednom rade partneri projektu našli prepojenie v histórii remesiel, ovocinárstva, včelárstva, ktoré sa stále udržiavajú a sú v súčasnosti prezentované na rôznych kultúrno-spoločenských aktivitách. Realizáciou investičných aktivít dôjde k vytvoreniu podmienok na prepojenie kultúrno-spoločenských aktivít a vzniku nových kultúrno-spoločenských akcií, ktoré budú propagovať históriu, kultúru a tradície partnerov na oboch stranách hranice.
 
Skočiť na hlavné menu