Tradícia a kvalita - modernizácia strojárskych dielní na SOŠ TaS Brezno


Dátum: 15.12.2020

Obrázok k aktualite Tradícia a kvalita - modernizácia strojárskych dielní na SOŠ TaS Brezno

Názov:  Tradícia a kvalita - modernizácia strojárskych dielní na SOŠ TaS Brezno

 SOŠ TaS Brezno
Kód projektu: NFP302021K109
Stručný popis projektu: Stredná odborná škola techniky a služieb, Laskomerského 3 v Brezne má bohatú tradíciu. Je následníckou školou SPŠ strojárskej v Brezne, ktorá vznikla v roku 1951, SOU strojárskeho, založeného v roku 1952 a Dievčenskej školy, ktorá bola založená v roku 1996.  V súčasnosti má škola 350 žiakov. Z toho na technických odboroch študuje 148 žiakov a na odboroch služieb 202 žiakov. Spolu vykonáva odborný výcvik na 35 pracoviskách zamestnávateľa 80 žiakov. Najstaršia časť budovy pochádza zo 60–tych rokov, prístavba, v ktorej sú umiestnené školské strojárske dielne zo 70–tych  (1969) rokov a ŠI z prelomu 80-tych a 90–tych rokov.
Cieľ projektu: Zvýšiť  počet  žiakov v strojárskych odboroch a vytvoriť podmienky, ktoré reflektujú potreby zamestnávateľov regiónu - odborné učebne je potrebné modernizovať, aby spĺňali kritériá moderného odborného vzdelávania a prípravy. 
Hlavné aktivity projektu:
Aktivita č.1 – Obstaranie a modernizácia materiálno – technického vybavenia dielní
Aktivita č.2 – Stavebná úprava a rekonštrukcia vnútorných priestorov dielní
 SOŠ TaS Brezno1
Výsledok projektu:
 
Výstupom projektu je  predovšetkým modernizácia strojárskych dielní, ktoré v čase svojho vzniku predstavovali špičkovo vybavené pracovisko pre praktickú prípravu strojárskych a kovoobrábacích profesií. V súčasnej dobe bolo nevyhnutné toto pracovisko, pre zachovanie jeho kvality, modernizovať a to predovšetkým vybudovaním CNC pracoviska, vybaveného CNC zariadeniami (sústruh, obrábacie centrum) so simulátormi riadenia, ktoré umožní zosúladiť prípravu žiakov odborov zo skupiny odborov prislúchajúcich k ŠVP 23,24 Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba. Realizáciou projektu sa príprava  žiakov nielen skvalitní, ale aj zatraktívni pre absolventov ZŠ a tým sa zvýši počet žiakov pripravujúcich sa na budúce povolanie na SOŠ.
 
Prijímateľ:  Stredná odborná škola techniky a služieb  BBSK
 
Celkové oprávnené náklady projektu:  458 994,42 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 436 044,70 €
 
Vlastné zdroje: 22 949,72 €  
   
 
Operačný program: IROP
Doba realizácie projektu: Začiatok realizácie aktivít projektu: január 2019
Ukončenie realizácie aktivít projektu: september 2020
 
SOŠ TaS Brezno2
Skočiť na hlavné menu