Topas


Dátum: 15.12.2020

Obrázok k aktualite Topas
topas1

topas
Názov projektu Topas
Kód projektu 061PO090049
Prijímateľ Názov Stanislav Tomko-topas
Sídlo Oľka
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 6
Podopatrenie 6.1
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Oľka      
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
24.10.2017 30.12.2020
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky  
Z toho NFP 50000
Vlastné zdroje  
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Hlavným cieľom SHR Topas bolo rozšírenie živočíšnej výroby zameranej na chov a rozmnožovanie včiel a takisto na produkciu medu, peľu a propolisu v ekologickom poľnohospodárstve, ďalej špecializovaná rastlinná výroba zameraná na liečive a aromatické byliny a zveľaďovanie včelej paše tiež v ekologickom poľnohospodárstve.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Vytvorenie podmienok   pre zahájenie a progresívne udržanie  podnikania v sektore poľnohospodárstve  regiónu severovýchodného Slovenska.
Rozšírenie výrobných a produkčných kapacít živočíšnej  a rastlinnej výroby v okrese Medzilaborce.
Samostatné uplatnenie na regionálnom trhu práce, vytvorenie priestoru na generovanie ďalších pracovných príležitostí.
Popis projektu (prínos pre regióny, jeho využitie, zamestnanosť ap.)
 
 
Realizácia podnikateľského zámeru. Hlavným predmetom bola výstavba včelnice kde sa nachádza 150 včelích rodín a príprava pôdy na pestovanie aromatických a liečivých rastlín na rozlohe 4,5ha (v roku n-začiatok 30 rodín, 2,5 ha ornej pôdy) v roku n+5:150 včelích rodín, 4,5 ha ornej pôdy).Uvedené počty reflektovali obrat, ktorý garantuje naplnenie minimálnych hodnôt štandardného výstupu.

Skočiť na hlavné menu