Technika do živočíšnej výroby


Dátum: 12.11.2021

Obrázok k aktualite Technika do živočíšnej výroby
 Technika do živočíšnej výroby1
Názov projektu Technika do živočíšnej výroby
Kód projektu 309040X749
Prijímateľ Názov AGRIFARM, spol. s r. o. 
Sídlo Hviezdoslavova 4, 03 851, Turčianska Štiavnička
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 4
Podopatrenie 4.1
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Žilinský kraj Okres Martin Obec Turčianska Štiavnička  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
07.01.2020 14.01.2020
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 100 000,000
Z toho NFP   50 000,00
Vlastné zdroje   50 000,00
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Primárnym cieľom projektu bolo:   Zvýšenie efektívnosti a kvality pri manipulácii s objemovými krmovinami  v živočíšnej výrobe.
Tento sa podarilo naplniť prostredníctvom modernizácie technického zariadenia pre manipuláciu s krmovinami. Za účelom dosiahnutia cieľa projektu bol realizovaný nákup nového moderného stroja pre manipuláciu s objemovými krmivami
Špecifickým cieľom projektu bolo: 
Podpora zamestnanosti v poľnohospodárstve – zvýšenie počtu pracovných miest  o 1 zamestnanca.
Cieľ projektu súvisí so strategickými cieľmi PRV SR 2014-2020:
Strategický cieľ programu: Posilnenie konkurencieschopnosti pôdohospodárskeho sektora
Potreba č. 2:   Zvýšiť efektivitu všetkých výrobných faktorov a dosiahnuť nárast  pridanej  hodnoty podnikov poľnohospodárstve, potravinárstve a lesníctve
Ciele projektu, stanovené na základe analýzy potrieb podniku prispievajú k hlavným cieľom PRV v rámci opatrenia 4.1:
  • k zvýšeniu efektívnosti výroby
  • k zvýšeniu produkcie
  • k zvýšeniu kvality výrobkov
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmetom projektu bolo obstaranie teleskopického manipulátora pre potreby živočíšnej výroby. Podniku slúži teleskopický manipulátor na manipuláciu s objemovými krmivami.
Popis projektu (prínos pre regióny, jeho využitie, zamestnanosť ap.)
 
 
 
Zaujímavé informácie o projekte ( jeho príbeh) Projekt bol implementovaný prostredníctvom Opatrenia 19. Podpora na miestny rozvoj prostredníctvom iniciatívy LEADER v miestnej akčnej skupine OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec.“
 Technika do živočíšnej výroby2
Skočiť na hlavné menu