Švošovská drevenica - miestne múzeum


Dátum: 22.02.2022

Obrázok k aktualite Švošovská drevenica - miestne múzeum
vošov 
Názov projektu Švošovská drevenica - miestne múzeum
Kód projektu 075ZA140008
Prijímateľ Názov Obec Švošov
Sídlo Školská 70, 03491 Švošov
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.5
 
 
1. Miesto realizácie projektu
       
Žilinský kraj Okres Ružomberok Obec Švošov  
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
25.06.2021 08.11.2021
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 40 000,00 EUR
Z toho NFP 40 000,00 EUR
Vlastné zdroje           0,00 EUR
 vošov1
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Hlavným cieľom projektu je výstavba miestneho múzea - Švošovskej drevenice v obci Švošov.
Čiastkovými cieľmi projektu sú:
1. Doplnenie infraštruktúry cestovného ruchu
2. Podpora ekonomického rozvoja obce a cestovného ruchu
Ich dosiahnutím sa dosiahne hlavný zámer predkladaného projektu a tým je zlepšenie kvality života obyvateľov obce. Všetky uvedené ciele sú v súlade s cieľmi výzvy 14/PRV/2015, ako aj Opatrenia 7 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach a Podopatrenia 7.5
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmetom projektu bola investícia do vybudovania objektu miestneho múzea, prostredníctvom znovupostavenia rozobratej miestnej drevenice, ktorá predstavuje kultúrne a historické dedičstvo a jej umiestnenie v intraviláne obce Švošov. Realizácia projektu predstavovala obnovu turisticky zaujímavého objektu - pôvodnej liptovskej drevenice, čím sa vytvoril priestor pre zriadenie miestneho múzea, v ktorom sú umiestnené historické a kultúrne objekty zo života bývalých obyvateľov obce. Po ukončení realizácie projektu sa skvalitnila ponuka produktov cestovného ruchu v podobe muzeálnych zbierok umiestnených v drevenici, ktoré sú tak zachované pre budúce generácie a prezentované obyvateľom obce, ako aj domácim a zahraničným návštevníkom obce ako aj v zachovaní samotnej drevenice, ktorá predstavuje pôvodný typ architektúry obcí dolného Liptova.
Popis projektu (prínos pre regióny, jeho využitie, zamestnanosť ap.)
 
 
 
Zaujímavé informácie o projekte ( jeho príbeh)  
Kontakt na prijímateľa Obec Švošov
Obecný úrad
Školská 70, 03491 Švošov
0444391230
obec@svosov.sk
 vošov2
Skočiť na hlavné menu