Stropkov: Mesto zrevitalizuje vnútroblok na Hrnčiarskej ulici


Dátum: 18.03.2022

Obrázok k aktualite Stropkov: Mesto zrevitalizuje vnútroblok na Hrnčiarskej ulici
Mesto Stropkov bolo úspešné vo výzve Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie zameranej na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach. Samospráva sa dlhodobo snaží pretvárať verejné priestranstvá a skvalitňovať tak prostredie pre život.

Podobne ako inde na Slovensku, aj stropkovské sídliská budované v 70-tych a 80-tych rokoch minulého storočia trpia uniformitou, šedivosťou a monotónnosťou. Zeleň v niektorých medziblokových priestoroch je prestarnutá, na niektorých plochách chýbajú prvky drobnej architektúry, parčíky či lavičky. „Aj z tohto dôvodu sme pripravili projekt zameraný na obnovu vnútroblokového priestoru na Hrnčiarskej ulici. Hlavným zámerom revitalizácie celého priestoru je oživiť a zatraktívniť celý jej priestor od križovatky s Mlynskou po Športovú. V rámci projektu budú aplikované rôzne prvky zelene, dosadené vzrastlé dreviny, doplnený bude nový mobiliár, obnovené i novovybudované športové plochy a herné  prvky a rovnako aj zrekonštruované a novovybudované komunikácie,“ priblížil primátor Stropkova Ondrej Brendza.

Celková výška projektu presiahne 376 tis. eur, z toho takmer 358 tis. tvorí nenávratný finančný príspevok. Pôjde o jednu z najvýznamnejších investícií do obnovy verejných priestranstiev za posledné desaťročia. „Ulica Hrnčiarska je charakteristická komplexnou bytovou výstavbou, kde býva množstvo rodín s malými deťmi. Ide o pešiu zónu, vďaka čomu vznikne takpovediac voľnočasové centrum mesta prioritne určené pre aktívny oddych, predovšetkým detí, ale aj ostatných vekových skupín,“ doplnil primátor.

Existujúca infraštruktúra vnútrobloku bude doplnená lavičkami, stojanmi na bicykle, športovým náčiním i novými prvkami detských a športových ihrísk. Oplotené bude napríklad jestvujúce basketbalové ihrisko. Vďaka projektu bude vytvorená celodenná a celoročná exteriérová oddychová zóna s dôrazom na voľnočasové aktivity detí predškolského veku a prvého stupňa základných škôl a rekreačnú formu kolektívnych športov. „Doplnením zelene i vytvorením nových pochôdznych plôch bude očakávaným výsledkom projektu zlepšenie kvality ovzdušia, podpora biodiverzity, posilnenie ekologickej stability a zlepšenie sídelného prostredia mesta,“ uzavrel O. Brendza.

Samospráva aktuálne čaká na podpis zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. S prácami by chceli začať ešte v tomto roku s tým, že jeho ukončenie je plánované na rok 2023.

Skočiť na hlavné menu