Stravovacie a športovo-rekreačné zariadenie, Telgárt


Dátum: 15.04.2021

Obrázok k aktualite Stravovacie a športovo-rekreačné zariadenie, Telgárt
 TELAGARTSTRAV1
Názov projektu Stravovacie a športovo-rekreačné zariadenie, Telgárt
Kód projektu 064BB070029
Prijímateľ Názov Euroconsult, s.r.o.
Sídlo Skuteckého 126/13, Banská bystrica
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 6
Podopatrenie 6.4
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Telgárt      
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
30.03.2016 10.03.2020
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 447176,88 €
Z toho NFP 245947,28 €
Vlastné zdroje  
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Hlavným cieľom projektu bol rozvoj vidieckeho cestovného ruchu vybudovaním stravovacích kapacít a  relaxačných služieb a  vytvorenie kongresových priestorov v areáli cestovného ruchu v obci Telgárt.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov  
Popis projektu (prínos pre regióny, jeho využitie, zamestnanosť ap.)
 
 
Predmetom projektu bola prístavba ďalšieho nového objektu a rekonštrukcia susediacich nevyužitých stavebných objektov v areáli cestovného ruchu v centre obce Telgárt na stravovacie a športovo rekreačné účely, vybudovanie priestorov pre relaxačné činnosti a konferenčnej miestnosti a obstaranie technologického vybavenia doplnkovým relaxačným zariadením. Išlo o záverečnú etapu budovania areálu cestovného ruchu v centre obce Telgárt v zmysle projektovej dokumentácie. Projekt výstavby pozostával z viacerých súčastí. Stavebný objekt „C“- Stravovacie zariadenie s dodávkou technologického zariadenia kuchyne s predpokladanou kapacitou jedálne min. 10 stoličiek a 30 jedál denne, spoločenskou miestnosťou s hrami (klubovňa) a kongresovej miestnosti s maximálnou kapacitou do 30 miest vybavenou interaktívnou technikou. Stavebný objekt „F“ –Kolkáreň rieši novostavbu budovy, ktorá nadväzuje na priamo susediaci objekt stravovacieho zariadenia. Súčasťou vybavenia objektu je aj technologické zariadenie- dvojdráhový bowling. Prevádzková budova objekt „E“ je rozdelená na recepciu a garáž a miestnosť pre relaxačné činnosti vhodné pre fitness a masáže. V rámci stavebných prác boli vykonané práce na dostupných inžinierskych sieťach (vodovodná prípojka a kanalizácia splašková –domová a verejná časť). Súčasťou projektu bolo i poskytovanie doplnkových/relaxačných činnosti, pričom účel využitia časti objektov C a E je relaxačný vhodné pre fitnes, masáže, spoločenské hry (napr. biliard, stolný futbal) s optimálnou kapacitou do 10 osôb. V objekte C sú vytvorené kongresové priestory s moderným interaktívnym vybavením  pre max 30 miest. V objekte F bolo inštalované technologické vybavenie doplnkovým relaxačným zariadením -kolkovej (bowlingovej) dvojdráhy. Súčasťou projektu bolo aj vybudovanie zelenej infraštruktúry na pozemkoch žiadateľa, na ktorých sa realizoval projekt.  
TELGARTSTRAV 
Skočiť na hlavné menu