Stavebné úpravy MŠ Ivanka pri Nitre vrátane areálu


Dátum: 03.06.2019

Obrázok k aktualite Stavebné úpravy MŠ Ivanka pri Nitre vrátane areálu

Názov: Stavebné úpravy MŠ Ivanka pri Nitre vrátane areálu
MSIvanka
Stručný popis projektu: Materská škola sa nachádza v jednom areáli so základnou školou. MŠ v obci Ivanka pri Nitre má v súčasnosti dve triedy, v ktorých je umiestnených 42 žiakov. Tieto triedy sa nachádzajú v jednej budove. Predmetom projektu je rekonštrukcia nevyužívaného objektu ZŠ a jeho adaptácia pre potreby MŠ. Objekt bol v minulosti využívaný ako administratívna budova ZŠ – nachádzali sa tu pracovné dielne, družina a školský klub. V súčasnosti je táto budova zateplená s chýbajúcou fasádou, strecha je kompletne zrekonštruovaná vrátane zvodov dažďovej vody. V areáli MŠ chýba priestor pre aktivity detí.
MSIvanka1
Predmet projektu: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu ZŠ a jeho adaptácia pre potreby MŠ, a to vrátane rekonštrukcie areálu MŠ, ktorá sa nachádza v obci Ivanka pri Nitre. Dané priestory je potrebné dispozične usporiadať tak, aby bolo možné zvýšiť kapacitu zo súčasných 42 detí na 56 detí, vďaka čomu škôlka bude schopná prijímať deti od 3 rokov. Predmetom projektu je rekonštrukcia existujúcej nevyužívanej budovy ZŠ pre potreby MŠ, čím dôjde k rozšíreniu MŠ o jednu triedu (14 detí) vrátane šatne, herne, jedálne, spálne, toaliet a kabinetu pre učiteľky. Ďalším výsledkom projektu je vybudovanie detského ihriska vrátane úprav a oplotenia.
MSIvanka2
Cieľ projektu: Zvýšenie zaškolenosti detí v materskej škole v obci Ivanka pri Nitre a prispievanie k skvalitneniu predprimárneho vzdelávania s ohľadom na ďalšie stupne vzdelávacieho procesu.

Hlavné aktivity projektu:
- Stavebné úpravy
- Detské ihrisko
 MSIvanka3
Situácia po realizácii projektu: Zvýšená koncentrácia žiakov umožní jednak dosahovať úspory pri realizácii predprimárneho vzdelávania, ale môže vytvárať aj tlak na rast nákladov spojených najmä s prevádzkou MŠ vo forme zvýšenia personálnych výdavkov. Z pohľadu obce však tieto aspekty budú znamenať len pozitívum, nakoľko sa vytvoria nové pracovné miesta priamo v obci a vďaka vytvoreniu kapacít pre umiestnenie nových žiakov v MŠ obce môže získať nových obyvateľov a vďaka tomu získa aj vyššiu sumu podielových daní, či daní z majetku z predaných nových obecných bytov. Všetky tieto ďalšie aspekty len podčiarkujú nevyhnutnosť realizovať predkladaný projektový zámer, ktorý vytvára priestor pre priamy, ako aj nepriamy socioekonomický rozvoj obce. Realizácia projektového zámeru vytvorí podmienky pre získanie nových príjmov pre obecný rozpočet, vďaka čomu bude zabezpečená dlhodobá udržateľnosť projektového zámeru.

Prijímateľ: Obec Ivanka pri Nitre
Celkové oprávnené náklady projektu:  126 747,20 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 120 409,84 €
 Vlastné zdroje:  6 337,36 €
Operačný program: IROP

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: november 2017
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: január 2019
Skočiť na hlavné menu