Stavebné úpravy Materskej školy v Bátovciach


Dátum: 07.05.2019

Obrázok k aktualite Stavebné úpravy Materskej školy v Bátovciach
Názov: Stavebné úpravy Materskej školy v Bátovciach
Krátky popis:

Realizácia projektu prispeje k zvýšeniu kvality vzdelávacieho procesu prostredníctvom rekonštrukcie a zvýšenia kapacity materskej škôlky v obci. Realizácia projektu vytvára priestor aj pre ďalšie aktivity obce v oblasti zlepšovania kvality života ako aj pre ďalší rozvoj obce. V rámci širších súvislostí projekt vytvára synergický efekt s ďalšími plánovanými aktivitami obce ako napr. vytvorenie nových pozemkov pre individuálnu výstavbu rodinných domov či rozvoj bývania prostredníctvom výstavby ďalších obecných nájomných bytov. Obec na realizáciu týchto aktivít potrebuje mať v prvom rade vybudovanú dostatočnú verejnú infraštruktúru, do ktorej patrí aj materská škola.
bat

Hlavný cieľ projektu:
Cieľom projektu je zvýšiť zaškolenosť detí v materskej škole Bátovce a prispievať k skvalitneniu predprimárneho vzdelávania s ohľadom na ďalšie stupne vzdelávacieho procesu. Kapacita MŠ sa zvýši z 37 na 47 detí s možnosťou ďalšieho rozšírenia v budúcnosti.

Hlavné aktivity projektu:
1. Stavebné úpravy priestorov MŠ Bátovce a prístavba k MŠ Bátovce v súlade s projektovou  dokumentáciou
2. Úprava areálu a oplotenia MŠ Bátovce
3. Nákup materiálno–technického vybavenia MŠ Bátovce
 bat1
Popis realizácie aktivít projektu:
Rozšírenie kapacity materskej školy sa dosiahne stavebnými úpravami v interiéri a formou prístavby (rozšírenie sociálno-hygienických zariadení).
Súčasťou projektu je aj nákup interiérového a exteriérového vybavenia pre potreby zvýšenia kapacity materskej školy a pre príjemné využitie času na hru a rozvoj detí. Nákup exteriérového a interiérového vybavenia sa realizuje v obmedzenej miere nakoľko veľkú časť tohto vybavenia obec realizovala z vlastných zdrojov v minulom období a benchmarky a limity ŽoNFP neumožňujú žiadateľovi vyššie financovanie týchto aktivít.
V rámci obstarania materiálovo-technického vybavenia MŠ projekt rieši obstaranie ležadiel vrátane matracov, obstaranie stoličiek a stolov a obstaranie molitanových kociek na sedenie do tried.
V rámci úprav areálu projekt rieši oplotenie areálu a obstaranie prvkov detského ihriska (hojdačky) ale aj obstaranie plastových sudov na zadržiavanie dažďovej vody a tiež obstaranie vyvýšených záhonov na pestovanie ovocia a zeleniny. Dažďová voda bude využívaná na polievanie týchto vyvýšených záhonov. Deti si tak budú vytvárať prirodzený kladný vzťah k životnému prostrediu a k prírode.
bat2
Prijímateľ:  Obec Bátovce

Celkové oprávnené náklady projektu:  124 370,67 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 118 152,14 € 
Vlastné zdroje:  6 218,53 €
 
Operačný program: IROP
Doba realizácie projektu:
Začiatok realizácie aktivít projektu: jún 2018
 Ukončenie realizácie aktivít projektu: október 2019
 
Skočiť na hlavné menu