Stavebná a technologická modernizácia živočíšnej výroby


Dátum: 14.01.2022

Obrázok k aktualite Stavebná a technologická modernizácia živočíšnej výroby
Hanibla
Názov projektu Stavebná a technologická modernizácia živočíšnej výroby
Kód projektu 041ZA060027
Prijímateľ Názov Hannibal, s.r.o.
Sídlo Bratislava
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 4
Podopatrenie 4.1
 
 
1. Miesto realizácie projektu
      Vysoká nad Kysucou
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
27.05.2016 24.11.2021
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 432 369,39 EUR
Z toho NFP 172 947,75 EUR
Vlastné zdroje  
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
   
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Za účelom dosiahnutia cieľu projektu boli realizované nasledovné činnosti:
-             Prístavba teľatníka a pôrodne na farme Vysoká nad Kysucou (SO 01 Prístavba teľatníka a pôrodne, SO 02 odvodnenie svahu a terénne úpravy, SO 03 Zdravotechnika – vodovod, SO 04 Elektroinštalácia, bleskozvod)
 
-             nákup strojov a zariadení, slúžiacich na zber objemových krmovín, manipuláciu a prepravu  s krmivami a stelivami (zhrňovač krmovín, lis s baličkou, voz na zber balíkov).
 Hanibal2
Skočiť na hlavné menu