Správa o Slovensku 2020


Dátum: 26.02.2020

Obrázok k aktualite Správa o Slovensku 2020
Európska komisia dnes zverejnila Zimný balík Európskeho semestra, ktorého súčasťou sú aj podrobné správy o členských krajinách v ktorých Európska komisia hodnotí makroekonomickú situáciu a vývoj, hospodársku orientáciu a jednotlivé štrukturálne politiky – najmä daňový systém, trh práce, zdravotníctvo, školstvo, vedu a inovácie, digitálnu ekonomiku,  podnikateľské prostredie, justíciu a verejnú správu. Tento rok je, v súlade s hlavnou prioritou Európskej komisie – európskou zelenou dohodou, v správach väčší dôraz na ochranu klímy, životného prostredia a udržateľnej energetiky či dopravy; analýza sa zvlášť venuje otázkam environmentálnej udržateľnosti. Správy slúžia predovšetkým na zosúlaďovanie hospodárskych politík a na zdôraznenie oblastí, v ktorých by členské štáty v záujme konkurencieschopnosti a udržateľnosti verejných financií mali zvýšiť svoje reformné úsilie.
 
Osobitná pozornosť sa v správach tento rok venuje aj tým regiónom a odvetviam, ktoré sú najviac zasiahnuté prechodom na klimaticky neutrálne hospodárstvo. Správy obsahujú analýzu výziev, ktoré so sebou prináša transformácia a identifikujú priority, ktoré, ktoré by sa mohli podporovať z Fondu na spravodlivú transformáciu (Príloha D) s cieľom zabezpečiť, aby sa v rámci úsilia EÚ o dosiahnutie klimatickej neutrality na nikoho nezabudlo. V predchádzajúcej správe v roku 2019 sa „Príloha D“ venovala identifikácií investičných potrieb, ktoré by mohli byť financované z fondov pre Kohéznu politiku po roku 2020 a spustila programovanie európskych fondov pre programový cyklus 2021-2027.
 
Zo Správy o Slovensku 2020 vyplýva, že Slovensko dostatočne nevyužilo dobré ekonomické časy a zaostáva najmä v oblastiach, ktoré sú kľúčové pre budúci rast: kvalita verejnej správy; vzdelávanie, veda, výskum, inovácie; vyrovnávanie regionálnych rozdielov; kvalita životného prostredia a zároveň musí čeliť ďalším výzvam ako je starnutie populácie, klimatická zmena, či digitálna transformácia.
 
V apríli by mali členské štáty predložiť svoje národné programy reforiem s podrobným prehľadom štrukturálnych reformných priorít, ako aj programy stability s prehľadom viacročných fiškálnych stratégií. V nasledujúcich mesiacoch sa bude Správa o Slovensku diskutovať so zainteresovanými. Európska komisia následne predloží svoje návrhy nového súboru špecifických odporúčaní, šitých na mieru každej krajine v máji 2020.

Správa o Slovensku 2020
Skočiť na hlavné menu