Spoločnosť TSmP bola úspešná v podaní projektu cez EÚ


Dátum: 16.01.2017

Obrázok k aktualite  Spoločnosť TSmP  bola úspešná v podaní projektu cez EÚ

TSmP, a.s., ktorej 100% akcionárom je mesto Prešov, boli úspešné pri podávaní projektu zo zdrojov EÚ. Z operačného programu Kvalita životného prostredia získali finančné prostriedky vo výške 829 223,32 €.

Hlavným cieľom projektu Skvalitnenie triedeného zberu komunálneho odpadu - technika pre zvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu  je znížiť objem zmesového komunálneho odpadu na likvidáciu skládkovaním tým, že zvýšime mieru zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu.  Projekt zabezpečí zvýšenie kapacity pre triedenie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu a obstaranie zariadenia na mechanickú úpravu vytriedených zložiek komunálnych odpadov.

V rámci projektu budú zakúpené tieto hnuteľné veci na podporu triedeného zberu:

  • špeciálne vozidlo na zber a zvoz odpadu s rotačným systémom lisovania,
  • špeciálne nádoby hnedej farby s odvetrávaním na zber BRO v IBV (individuálna bytová výstavba), zvýši sa komfort zberu pre obyvateľov,
  • zvozový vlek s hydraulickou rukou,
  • traktor,
  • náves s trojstranovým vyklápaním,
  • multicar,
  • bio rezací a miešací voz na biologické odpady,
  • bubnový štiepkovač s hydraulickou rukou.

Realizáciou daného projektu sa skvalitní zber biologicky rozložiteľného odpadu. Obstaraním potrebnej techniky a zariadenia sa zintenzívni a zefektívni triedený zber BRO, zníži sa ekonomické zaťaženie pri nakladaní s BRO, obmedzí sa skládkovanie a vznik nelegálnych skládok. V súčasnosti sa zber BRO v meste Prešov realizuje vrecovým systémom. Realizáciou projektu sa skvalitní zber tohto druhu odpadu poskytnutím 240 l špeciálnych nádob pre obyvateľov. Obstaraním potrebnej techniky a zariadenia sa zabezpečí triedený zber BRO zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov a taktiež daná technika bude používaná pri jarnom a jesennom upratovaní v meste Prešov.

Ing. Milan Toth, riaditeľ našej spoločnosti k tomu uviedol:

„Mám viacnásobnú radosť. V prvom rade, že tento vysoký objem prostriedkov (v prepočte na starú menu 25 miliónov korún !) nám pomôže obstarať techniku, ktorá nielen vymení starú dosluhujúcu, ale aj rozšíri o nové zariadenia, ktoré umožnia zber a spracovanie zelene z parkov a záhrad. Občania v individuálnej bytovej výstavbe to pocítia hlavne v tom, že im dáme k dispozícii špeciálne veľké 240 litrové nádoby na zelený odpad.  Ďalej ma teší, že máme v spoločnosti tím ľudí, ktorý je schopný úspešnej koncepčnej práce a v neposlednom rade, že  sa naplnila jedna z mojich ambícii, s ktorou som nastúpil na pozíciu riaditeľa a to, že urobím všetko pre to, aby sme využili eurofondy na rozvoj našej spoločnosti, v prospech nášho akcionára mesta Prešov a tým aj v prospech všetkých Prešovčanov.“ 

Autor: Ing. Ingrid Mihaľová- Technické služby mesta Prešov a.s


Skočiť na hlavné menu